Проекти

"Пам'ять без кордонів"

Національний заповідник «Замки Тернопілля» з січня 2012 року розпочав роботу над новим проектом міжнародного масштабу під символічною назвою: «Пам'ять без кордонів» 

На даному етапі проект охоплює відносно невелику територію з центром у смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області. Основним фактором, що підштовхнув нас до цього задуму стала значна кількість іноземних відвідувачів, які щороку приїздять до Вишнівця в пошуках інформації про минуле своїх родин. На сьогодні Національний заповідник володіє достатніми ресурсами для того щоб допомогти таким людям. Наукові працівники заповідника мають значний досвід роботи з архівами та науковими установами України і зарубіжжя, крім цього ми маємо можливість виїзду безпосередньо на територію колишнього місця проживання родини, дослідження церковних записів чи опитування старшого покоління жителів – людей, які ще можуть щось пам’ятати. Крім цього в залежності від результатів роботи на базі заповідника будуть влаштовуватися зустрічі для учасників проекту. 

Учасником проекту може стати будь хто чиє минуле, чи минуле його родини пов’язано з південною частиною історичної Волині в околицях Вишнівця. Сталося так, що багато мешканців цих земель різних національностей та в різний час були змушені залишити цю землю. В переважній більшості випадків їх доля, як і доля міста була досить трагічною. Багато з них живуть з мрією побачити місце – край, де народилися чи провели дитячі роки. Крім цього ми запрошуємо до участі також і їх нащадків – людей, яким відомо про ці землі лише з розповідей батьків чи дідусів, і які не байдужі до минулого своєї родини. Ми знаємо що таких людей сьогодні дуже багато по цілому світу. Можливо хтось з нашою допомогою знайде тут свою родину, з якою з різних причин втратив зв'язок, хтось дізнається раніше невідомі сторінки з життя своїх предків, а хтось просто захоче приїхати та побачити місце, про яке не раз згадував. Ми запрошуємо всіх тих кого зацікавив даний проект стати його учасниками, незалежно від національності чи місця перебування. Для цього потрібно надіслати лист з короткою біографією, а також максимум інформації про минуле Вашої родини, пов’язане з територією дії проекту (можна додати документи, фото та ін.) Листи можна надсилати українською, англійською, польською чи російською мовами на електронну адресу kybaljuk@yandex.ua 

Дана робота не має на меті отримування прибутку та здійснюється безкоштовно. 

 

«Memory Without Borders»

The National preserve «The castles of Ternopil» from January, 2012 had launched a new project of international scale under the symbolic name: «MEMORY WITHOUT BORDERS». 

On this stage project comprises a relatively small territory with the center in the town of Vyshnivets (Ukraine, Zbarazh district, Ternopil region). The main factor, which stimulated us to do this job, was a lot of foreign visitors who very often visit Vyshnivets to find out some information about the past of their ancestors. Nowadays the National preserve «The castles of Ternopil» has sufficient resources to help such people. The scientific workers of the National preserve have a considerable experience to deal with archives and scientific establishments of Ukraine and foreign countries; even more, we are able to visit the territory where your ancestors used to live, to examine different records in the churches or to poll representatives of senior generation, who can still remember something. Depending on the results of this work on the base of the National preserve we will arrange meetings for the participants of the project. 

As a participant of this project can become anyone, whose past, or the past of his family is related to the southern part of historical Volhynian territory in the outskirts of Vyshnivets. Many inhabitants of this ancient town and nearby villages of different nationalities and in different times were happened to be forced to leave this territory. In the majority of cases their fate, as well as the fate of the town itself was very tragic. Many of them even today live with a dream to see this land once again – the place, where they were born or spend their childhood. We also invite their descendants to take part in this project, people who know about this land only from the stories of their parents or grandparents, and who are not indifferent to the past of their families. We know that there are a lot of such people all over the world. We hope that someone with our help will manage to find the relatives here, whom for different reasons had lost a contact with. Someone will be able to open the pages from the life of ancestors unknown before, and someone simply will just come here and visit the place which he dreamed about. 

We invite representatives of different nationalities and countries who is interested in this project to become its participant. If you like to take part in this project you have to send a letter with your short biography, and also as much information as possible about the past of your ancestors related to the above mentioned territory (it is possible to add documents etc). Letters can be written in Ukrainian, English, Polish or Russian and send on E-mail kybaljuk@yandex.ua 

This work isn’t aimed to get a profit and is carrying out for free. 

 

«Pamięć bez granic»

Narodowy rezerwat «Zamki Ternopola» od stycznia 2012 roku rozpoczął robotę nad nowym międzynarodowym projektem pod symboliczną nazwą: «Pamięć bez granic» 

Na danym etapie projekt ogarnia stosunkowo niewielki terytorium z centrum w Wiśniowcu (Zbarażski powiat, Tarnopolskiego obwodu. Ukraina). Głównym faktorem, że pobudził nas do tego działania stanęła znaczna ilość ludzi, które co roku przyjeżdżają do Wiśniowca w poszukiwaniach informacji o przeszłości swoich rodzin. Dzisiaj Narodowy rezerwat dysponuje dostatecznymi zasobami dla tego żeby pomóc takim ludziom. Naukowi pracownicy rezerwatu mają znaczne doświadczenie roboty z archiwami i naukowymi instytucjami Ukrainy i zagranicy, oprócz tego mamy możliwość wyjazdu bezpośrednio na terytorium byłego miejsca zamieszkiwania rodziny, badania zapisów cerkiewnych czy przesłuchania starszego pokolenia mieszkańców – ludzi, które jeszcze mogą coś pamiętać. Oprócz tego w zależności od wyników roboty na bazie rezerwatu będą odbywać się spotkania dla uczestników projektu. 

Uczestnikiem projektu może zostać każdy czyja przeszłość, czy przeszłość jego rodziny jest związaną z południową częścią historycznego Wołynia w okolicach Wiśniowca. Stało się tak, że wielu mieszkańców tych ziem różnych narodowości i w różny czas zostały zmuszone zostawić tę ziemię. W zdecydowanej większości wypadków ich dola, jak i dola miasta była dosyć tragiczną. Wiele z nich żyją z marzeniem zobaczyć miejsce, gdzie urodziły się czy przeprowadziły dziecięce lata. Oprócz tego zapraszamy do uczestnictwa również i ich potomków – ludzi, którym wiadomo o tych ziemiach tylko z opowiadań rodziców czy dziadków, i którzy nie jest obojętny do przeszłości swojej rodziny. Znamy że takich ludzi dziś bardzo dużo po całym świecie. Być może ktoś z naszą pomocą znajdzie tu swoją rodzinę, z którą z różnych przyczyn stracił związek, ktoś otworzy dla siebie niewiadome strony z życia swoich przodków, a ktoś prosto zechce przyjechać i zobaczyć miejsce, o którym nie raz wspominał. Zapraszamy wszystkich kogo zainteresował dany projekt zostać jego uczestnikami, bez względu na narodowość czy miejsce pobytu. Dla tego trzeba nadesłać list z krótką biografią, a także maksimum informacji o przeszłości Waszej rodziny, związaną z terytorium działania projektu (można dodać dokumenty, foto i in.) Listy trzeba nadsyłać w języku ukrainskim, angielskim, polskim czy rosyjskim pod E-mail kybaljuk@yandex.ua. Pod ten ż adres trzeba pisać jeśli będą jakieś pytania. 

Dana robota nie ma na celu otrzymanie dochodu i spełnia się zadarmo. 

Share
Повернутися