Наукові співробітники

Кіщенко Ганна

Кіщенко Ганна Володимирівна – молодший науковий співробітник Вишневецького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

У 2005 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та здобула кваліфікацію інженера з автоматизованих систем керування виробництвом.

З 2015 року працює на посаді молодшого наукового співробітника Вишневецького відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Веде фондові книги науково-допоміжних матеріалів, що надходять у фонди Національного заповідника.

Вона є автором ряду наукових статей і бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Підтримує постійний зв’язок із засобами масової інформації для популяризації культурної спадщини регіону. Організатор пересувних мистецьких виставок в експозиційних залах Вишневецького палацу.

Коло наукових інтересів включає вивчення актуальних проблем пам’яткознавства, історичного краєзнавства та музейної справи.

Працює над науковою темою: «Історичні зали Вишневецького палацу: зала Королів».

E-mail: margarita15.01.10@mail.ru

 

Anna Kischenko - junior researcher of Vyshnivets department of the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

In 2005, she graduated from Ternopil Ivan Puliuy National Technical University and received a university degree in Computer Integrated Technological Processes and Production with a qualification as an engineer in automated production control systems.

Since 2015 she has been working as a junior researcher of Vyshnivets department of the National Reserve “Zamky Ternopilla”.

Keeps stock books of scientific support materials coming to the National Reserve funds.

She is the author of several scientific articles and takes part in international and national conferences. She deals with the media to promote the cultural heritage of the region. Organizer of mobile art exhibitions in the exhibition halls of the Vyshnivets Palace.

Research interests include the study of current issues of monuments, historical studies and museums.

She works on a scientific topic: "Historic Halls of the Vyshnevets Palace: Hall of the Kings".

Share
Повернутися