Наукові конференції

Конференція "Замковий туризм у Тернопільській області"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»
КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ І ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В. ГНАТЮКА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 


Дата і місце проведення конференції: 04 травня 2012 р., Замковий палац м. Збаража, 
Національний заповідник «Замки Тернопілля», вул. Б. Хмельницького, 28, 
м. Збараж Тернопільської обл., Україна. 


Тематичні напрямки роботи конференції: 
– історико-архітектурні ресурси туризму регіону; 
– замковий туризм, як провідний напрямок економіки краю; 
– проблеми реставрації та пристосування історико-культурних пам'яток до туристичної діяльності; 
– патріотично-виховні аспекти замкового туризму; 
– пам'яткоохоронна робота у сфері замкового туризму; 
– закордонний досвід використання замків у туристичній сфері; 


Оргкомітет приймає до 25 березня 2012 р. заявки на участь в конференції та до 10 квітня тексти статей за темою власних наукових досліджень обсягом до 10 сторінок тексту у електронному вигляді (без електронної версії матеріал друкуватися не буде!): 
– кегль 14, гарнітура Times New Roman, інтервал 1; посилання післятекстові (кегль 12, інтервал 1; індекси посилань у тексті у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, с. 15], де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-1234, оп. 4, спр. 23, арк. 13 зв.); 


– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) окремим файлом кожна з розширенням *.jpg або *.tiff, розмірність не нижче 300 dpi, розміром 10х15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком у тексті статті після списку використаних джерел. 

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність у ній наступних елементів: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. До статті обов’язково додаються анотація та ключові слова; у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається індекс статті за Універсальною Десятковою Класифікацією (УДК). 

Тексти, які оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, публікуватися не будуть і до участі в конференції не допускаються. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника «Замковий туризм у Тернопільській області», що буде виданий за результатами роботи конференції. 

Відомості про автора (авторів) у публікації просимо надати за наведеною схемою: прізвище, ім’я (повністю), по-батькові (повністю); науковий ступінь й учене звання (за наявності), місце роботи та посада і т.д. 

Для учасників конференції передбачена сплата організаційного внеску в сумі 100 грн. (видання збірника, оргвитрати). 

Кошти надсилати поштовим або електронним переказом за адресою: кафедра географії України і туризму, географічний факультет, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027 на ім’я Головко Галина Богданівна (з поміткою „за публікацію збірника”). 

Заявки і тексти приймаються на e-mail: ruslan-zamok@ukr.net nzzt@ukr.net 
galanagolovko@rambler.ru з поміткою 
«Конференція. Замковий туризм» 
Для довідок: (у Збаражі) тел.: 0(3550)2-47-02, 0(97)406-96-13, Підставка Руслан. 
(у Тернополі) тел.: 0(352)43-61-54, 0(97)952-24-00, Головко Галина 
Запрошення на конференцію буде надіслано додатково. 
Оргкомітет 


З А Я В К А 
на участь у роботі науково-практичної конференції 
«Замковий туризм Тернопільщини: проблеми та перспективи» 
(04 травня 2012 р., Замковий палац м. Збаража Тернопільської обл.) 


Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Місце роботи ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Посада ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Учене звання, ступінь_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Поштова адреса (з індексом) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) ________________________ 
____________________________________________________________________ 


Факс, електронна адреса (обов’язково) ___________________________________ 


Форма участі (доповідь, повідомлення) __________________________________ 


Тема доповіді ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) ________________ 


Необхідність замовлення місця для проживання (так, ні) ____________________ 


Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні) _______ 
(чи влаштує запрошення електронною поштою? (так, ні)) ___________________ 


Дата заповнення ______________________________________________________ Заявка висилається на адреси, зазначену в інформаційному повідомленні 

Share
Повернутися