Наукові конференції

Конференція "Вірмени в Язловці - 400"

Тематичні напрямки роботи конференції: 

1. Вірмени на українських землях: джерелознавчі аспекти дослідження проблеми та історіографія питання. 

2. Чинники міграції вірмен на землі України, зокрема Східної Галичини. 

3. Правовий статус вірмен у населених пунктах України. 

4. Пам’ятки матеріальної культури вірменського народу на українських землях: 

- архітектура, скульптура, живопис (зокрема сакральна); 

- декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво. 

5. Духовне життя й світогляд вірменського населення українських міст. 

6. Побут й професійні заняття вірмен України в наскрізно-історичному аналізі. 

7. Ментальний світ українського вірменина: традиція, минуле, сьогодення. 

8. Збереження та раціональне використання мистецьких пам’яток вірменського народу українських земель: традиції, сьогодення, перспективи. 

9. Вірменське громадсько-культурне життя українського (й регіонального) сьогодення. 

10.Історія Вірменської церкви. 

11.Особистості вірменській історії та культурі. 

Оргкомітет приймає до 30 листопада 2015 р. заявки на участь у конференції та до 15 січня 2016 р. тексти статей за темою власних наукових досліджень обсягом до 12 сторінок тексту у електронному вигляді: 

– кегль 12, гарнітура Times New Roman, інтервал 1; посилання післятекстові (кегль 12, інтервал 1; індекси посилань у тексті у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, с. 15], де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р-1234, оп. 4, спр. 23, арк. 13 зв.); 

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) окремим файлом кожна з розширенням *.jpg або *.tif, розмірність не нижче 300 dpi, розміром 10х15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком у тексті статті після списку використаних джерел. Робочі мови конференції: українська, вірменська, польська, російська, англійська. 

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність у ній наступних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. До статті обов’язково додаються анотація та ключові слова; у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається індекс статті за Універсальною Десятковою Класифікацією (УДК). 

Тексти, які оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, публікуватися не будуть і до участі в конференції не допускаються. 

Матеріали конференції з вірменознавства будуть надруковані у збірнику «Актуальні питання вірменознаства» (Вип. ІІІ), що буде виданий за результатами роботи конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника. 

Відомості про автора (авторів) у публікації просимо надати за наведеною схемою: прізвище, ім’я (повністю), по-батькові (повністю); науковий ступінь й учене звання (за наявності), місце роботи та посада і т.д. 

Проживання учасників конференції забезпечує відряджуюча організація. Заявки і тексти приймаються на e-mail: david.expert@sau.net.ua з поміткою «Конференція. «Вірменські громади …» 

Для довідок: +380984536694, +380663442709 – Давтян Давід Альбертович (Голова Комітету з питань історико-культурної спадщини, Спілка Вірмен України) 

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково. 

З А Я В К А 

на участь у роботі Міжнародній науково-практичної конференції 

«ВІРМЕНИ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ» 

(до 400-річчя першої документальної згадки про вірмен Язловця)» 

(11 грудня 2015 р. Інститут історії України НАН України, 

вул. Грушевського, 4. м. Київ, Україна). 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

Місце роботи 

Посада 

Учене звання, ступінь 

Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) 

Факс, електронна адреса (обов’язково) 

Форма участі (заочна, доповідь, повідомлення) 

Тема доповіді 

Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) 

Необхідність замовлення місця для проживання (так, ні) 

Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні) 

(чи влаштує запрошення електронною поштою? (так, ні) 

Заявка висилається на адреси, зазначену в інформаційному повідомленні

Share
Повернутися